کد آگهی
1188
تاریخ انتشار1400-08-19
مزایده گذارزیبا سازی شهرداری اهواز
عنوان آگهیمزایده اجاره بهره برداری از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره بهره برداری از محل نصب پایه پرتابل تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-02
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسامور قراردادهای سازمان زیبا سازی شهرداری اهواز - اهواز - کمپلو - جنب پزشکی قانونی - محوطه بیرونی ساختمان شماره 3 شهرداری
توضیحات