کد آگهی
200
تاریخ انتشار1400-01-25
مزایده گذارسیما، منظر و فضای سبز شهری
عنوان آگهیمزایده اجاره باکس تبلیغات
شرح آگهیمزایده اجاره باکس تبلیغات شماره 3 و 4
دریافت اسناد1400-02-15
شماره تماس
استانکردستان
آدرس
توضیحات