کد آگهی
310
تاریخ انتشار1400-02-08
مزایده گذارشهرداری شهریار
عنوان آگهیمزایده اجاره انتفاع تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره انتفاع تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات