کد آگهی
503
تاریخ انتشار1400-03-11
مزایده گذارشهرداری شهریار
عنوان آگهیمزایده اجاره اذن در انتفاع تابلوهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر
شرح آگهیمزایده اجاره اذن در انتفاع تابلوهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر
دریافت اسناد1400-03-29
شماره تماس
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات