این ورکشاپ در ۴ روز برگزار خواهد شد. در این ورکشاپ آموزش های تخصصی، همراه با صدور گواهینامه مهارت از سازمان فنی و حرفه ای داده خواهد شد.
شرکت کنندگان در این ورکشاپ در هتل اقامت خواهند داشتد
فضای آموزشی دانشگاهی، آزمایشگاهی و کارگاهی در چند منطقه در تهران می باشد. زمان برگزاری این ورکشاپ نیمه اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ خواهد بود.