استاد علی علی اکبری پیشکسوت تابلوسازی، نئون سازی و خوشنویسی