استاد جابر لاهوت و استاد ناصر لبیکی پیشکسوتان تابلوسازی، فیکسه کاری، خوشنویسی و نقاشی