خبر خوش دکتر بهنام نجفی رئیس کارگروه توسعه و سامان دهی اتحادیه تابلوسازی برای جامعه تابلوسازی:
“امسال شاهد سالن اختصاصی برای صنعت تابلوسازی خواهیم بود…”

برگزاری این نمایشگاه برعهده اتحادیه تابلوسازی تهران می باشد.