در جلسه این هفته کارگروه توسعه و سامان دهی اتحادیه تابلوسازی به بررسی و رسیدگی ۳ پرونده شورای حل اختلاف رسیدگی شده و نرخنامه سال ۱۴۰۲ تایید و به چاپ رسید.
بررسی پرونده های بدون جواز و تایید پلمپ چند واحد صنفی از دیگر نتایج این جلسه بود.
در این جلسه همچنین به بررسی زوایای مختلف نمایشگاه پیش رو پرداخته شد‌.