کارکنان شما در انجام کارهای شرکت به شما کمک می‌کنند. آنها برده و اسیر شما نیستند؛ زنبور عسل نیستند؛ سزاوار احترام‌اند. هنگامی که کارشان را خوب انجام می‌دهند از آنها قدردانی کنید. در صورت لزوم از کارشان انتقاد کنید تا پیشرفت کنند. مهم‌تر از همه، از وجود و حضور و کار سخت‌شان تقدیر کنید و با آنها با احترام و وقار برخورد کنید. بدون آنها کار شما پیش نمی‌رود.

بهترین راه برای جلب احترام دیگران این است که اول شما به آنها احترام بگذارید. در مقام رئیس، هرچه بگویید و هرچه انجام دهید در دیگران تاثیر می‌گذارد. تمام سعی‌تان را بکنید تا این اثر مثبت باشد:

✅️ به جای اینکه به دیگران دستور بدهید از آنها خواهش کنید.
✅️ شفاف و صریح باشید.
✅️ مودب و با نزاکت باشید.
✅️ اسم دیگران را یاد بگیرید و آنان را به نام بخوانید.
✅️ درک کنید که هر کس زندگی شخصی دارد و خارج از محل کار گرفتاری‌هایی دارد که باید به آنها هم برسد.
✅️ فضول نباشید اما دیگران را در کنار خود بپذیرید.
✅️ رئیس مستبد به کابوس می‌ماند. کسی که فکر می‌کند کارمندانش باید بابت اشتباهات‌شان سرزنش شوند و یا معاونش باید درک کند که رفتار خشونت‌آمیز رئیسش از خلاقیت و نبوغ او ناشی می‌شود، تحمل کردنی نیست.