انتخاب شایسته جناب آقای ابوالحسنی به عنوان نائب رییس اتاق اصناف تهران را تبریک عرض می نماییم.