✅️ (مقاله از دانشگاه هاروارد امریکا)

🌟 تشخیص عملکردهای عالی
بیشترین سطح اعتماد زمانی بوجود می آید که بعد از تحقق اهداف، عملکردهای عالی کارکنان دیده شوند و از سوی مدیرشان مورد حمایت و تشویق قرار بگیرند.

🌟 تعیین اهداف چالشی
همیشه دادنِ مسئولیت ها و اهداف چالشی به کارکنان، به منزله اعتماد بیشتر مدیر به آنها تفسیر می شود.

🌟 دادن حق تصمیم گیری
مشارکت دادن کارکنان در برنامه ریزی ها و اهداف سازمانی اثر قابل توجهی بر اعتماد متقابل مدیر و کارکنان دارد.