کد آگهی
745
تاریخ انتشار1400-05-05
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاسنعلام بها لامپLED، سرپیج ...
شرح آگهیاسنعلام بها لامپLED، سرپیج ...
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-16
شماره تماسهادي فتاحي بافقي 03531454977
استانیزد
آدرس
توضیحاتhttp://bpms.icioc.ir