کد آگهی
11
تاریخ انتشار1399-12-06
مناقصه گذارسنگ آهن مرکزی ایران
عنوان آگهیاستعلام بها چاپگر و اسکنر..
شرح آگهیاستعلام بها چاپگر و اسکنر..
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-10
شماره تماسسعيد امينی 03531454466
استانیزد
آدرس
توضیحات