کد آگهی
1041
تاریخ انتشار1400-07-12
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان کردستان
عنوان آگهیاستعلام بها خرید تابلو روان
شرح آگهیاستعلام بها خرید تابلو روان
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-17
شماره تماس
استانکردستان
آدرس
توضیحاتhttps://app.kurdelectric.ir----WWW.SETADIRAN.IR